(061) 287 0095 szitasovi@gmail.com

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Be kell mutatni a gyermek:

 • nevére kiállított személyi azonosítót,
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • továbbá a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (Rendelet 20. § (3)),
 • elvált szülők esetében- amennyiben rendelkeznek – a gyermek felügyeletét igazoló bírósági végzést,
 • nem magyar állampolgár gyermek esetében:
  • a Magyarországon történő jogszerű tartózkodás jogcímét igazoló okirat a szülőkre vonatkozóan is (pl. tanulmányok folytatása esetén tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló okirat, családtag családtagi jogállása igazolására születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat),
  • a menedékjog hatálya alá tartozók esetén az elismerés iránti kérelem,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők, valamint a harmadik országbeli állampolgárok esetében
  • a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedélye és
  • keresőtevékenység folytatásáról igazolás (pl. munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezését igazoló okirat, munkaszerződés, érvényes vállalkozói igazolvány, álláskereső személy esetén érvényes álláskeresési megállapodás),
  • az oktatásért felelős miniszter meghívólevele,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos csoportban történhet (Nkt. 47. § (3)).

Elérhetőségeink:

Budapest, 2023. március 20.

Egresiné Beck Zsuzsanna
óvodavezető